उत्पन्नाची साधने

गावात द्योतीच उत्पन्नाची साधने आहेत.