आकडेमोडी

ग्राम म्हैसपूर मध्ये एकूण ११८ हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र आहे.
त्यापैकी ३० टक्के क्षेत्र बागायती व उर्वरित क्षेत्र कोरडवाहू आहे.
गावात ई-वर्ग क्षेत्रफळ नाही.